Państwowa Straż Rybacka

Komenda Wojewódzka Warszawa

 

Dostawa paliwa

Numer dokumentu: 328844-2015
Numer sprawy: KW.201.2.2015
Dodano: 2015-12-03, aktualizacja: 2021-12-01, opublikował: Rafał Kuczborski
Warszawa, 2015-12-03
Status zamówienia: zakończone
Zakończone: 2015-12-17
liczba odsłon: 169

Warszawa: Dostawa paliwa.
Numer ogłoszenia: 328844 - 2015; data zamieszczenia: 2015-12-03
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
X zamówienia publicznego
   zawarcia umowy ramowej
   ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie , ul. Żółkiewskiego 17, 05-075 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 7739460, faks 022 7739461.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.psr.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliwa.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia dotyczy: Dostawy paliwa, tj. benzyny bezołowiowej 95 oraz oleju napędowego począwszy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Dostawa realizowana drogą transakcji bezgotówkowych za pomocą kart płatniczych wydanych przez Wykonawcę. Dostawy będą realizowane na zasadzie doraźnych bezgotówkowych tankowań na stacjach paliw na terenie Polski należących do Wykonawcy, jak również na stacjach paliw, z którymi Wykonawca podpisał stosowne umowy umożliwiające Zamawiającemu dokonywanie transakcji bezgotówkowych. Stacje paliw muszą być zlokalizowane w następujących miastach: Warszawa, Płock, Ciechanów, Siedlce, Ostrołęka, Radom, Pułtusk oraz w odległości nie większej niż 30 km od miejscowości Małkinia Górna (powiat ostrowski). Prognozowana ilość: benzyna bezołowiowa 95 - 5 000 litrów, olej napędowy - 35 000 litrów.

II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zgodnie ze SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień lub pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
• 1 - Cena - 90
• 2 - Rabat (opust) - 10

IV.2.2)
       przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 05-075 Warszawa-Wesoła, ul. Żółkiewskiego 17.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.12.2015 godzina 11:00, miejsce: 05-075 Warszawa-Wesoła, ul. Żółkiewskiego 17.

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 16.01.2016.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Robert Kucyk – komendant wojewódzki
Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie

Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem