Państwowa Straż Rybacka

Komenda Wojewódzka Warszawa

 

Dostawa paliwa

Numer sprawy: PSR-KW-606-17/80/09
Dodano: 2009-12-04, aktualizacja: 2021-12-01, opublikował: Rafał Kuczborski
Warszawa, 2009-12-04
Status zamówienia: zakończone
Zakończone: 2009-12-22
liczba odsłon: 174

Przedmiot zamówienia: Dostawa paliwa, tj. benzyny bezołowiowej 95 oraz oleju napędowego w terminie od podpisania umowy do 31.12.2010 r.

Dostawa realizowana drogą transakcji bezgotówkowych za pomocą kart płatniczych wydanych przez wykonawcę. Dostawy będą realizowane na zasadzie doraźnych bezgotówkowych tankowań na stacjach paliw na terenie Polski należących do Wykonawcy, jak również na stacjach paliw, z którymi Wykonawca podpisał stosowne umowy umożliwiające Zamawiającemu dokonywanie bezgotówkowych transakcji. Stacje paliw muszą być zlokalizowane w następujących miastach: Warszawa, Płock, Ciechanów, Siedlce, Ostrołęka, Radom oraz w odległości nie większej niż 20 km od miejscowości Wyszków i Małkinia Górna (powiat Ostrów Mazowiecka).

 

 

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Państwowa Straż Rybacka w Warszawie
ul. Żółkiewskiego 17
05-075 Warszawa - Wesoła
www.psr.waw.pl
komwoj@psr.waw.pl

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Osobiście w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSR w Warszawie, tj. Warszawa-Wesoła, ul. Żółkiewskiego 17, pok. 102 w godz. 8.00-15.00 lub pobranie w formie elektronicznej ze strony zamawiającego: www.psr.waw.pl

cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne:
- nieodpłatne

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

• Benzyna bezołowiowa 95 – 9 000 litrów
• Olej napędowy – 33 000 litrów

 


PARAMETRY:

Przedmiot zamówienia musi spełniać polskie normy wymagane od paliw dopuszczonych do sprzedaży w Polsce.

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: od podpisania umowy do 31.12.2010 r.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu jest spełnienie wszystkich wymogów przewidzianych w art. 22 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 233, poz. 1655 z 2007 r. z p. zm.) oraz nie podleganie wykluczeniom zawartym w art. 24 tejże ustawy. Warunkiem oceny pozytywnej oferenta spełniającego wymagania określone w wyżej wymienionych przepisach będzie dostarczenie stosownego oświadczenia w tym zakresie, oraz spełnienie wszystkich wymogów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8) Informacja na temat wadium:

Nie dotyczy.

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Kryteria oceny ofert:
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionego kryterium:
Cena - 100%

Wynik:
Zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę

10) miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego
Państwowa Straż Rybacka w Warszawie
ul. Żółkiewskiego 17
05-075 Warszawa - Wesoła
Pokój nr 102

do dnia 2009-12-18 do godz. 14:00

11) termin związania ofertą
okres 30 dni , tj. do dnia 2010-01-18


Robert Kucyk – Komendant Wojewódzki
____________________________________
Państwowa Straż Rybacka w Warszawie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

        

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia publicznego:

Dostawa paliwa.

I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego.

Państwowa Straż Rybacka w Warszawie
ul. Żółkiewskiego 17
05-075 Warszawa - Wesoła
www.psr.waw.pl 
komwoj@psr.waw.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej progu wynikającego z art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 233, poz. 1655 z 2007 r. z p. zm.).

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 39 Prawa zamówień publicznych.

III. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia dotyczy:
Dostawy paliwa, tj. benzyny bezołowiowej 95 oraz oleju napędowego począwszy od podpisania umowy do 31 grudnia 2010 r. Dostawa realizowana drogą transakcji bezgotówkowych za pomocą kart płatniczych wydanych przez wykonawcę. Dostawy będą realizowane na zasadzie doraźnych bezgotówkowych tankowań na stacjach paliw na terenie Polski należących do Wykonawcy, jak również na stacjach paliw, z którymi Wykonawca podpisał stosowne umowy umożliwiające Zamawiającemu dokonywanie transakcji bezgotówkowych. Stacje paliw muszą być zlokalizowane w następujących miastach: Warszawa, Płock, Ciechanów, Siedlce, Ostrołęka, Radom oraz w odległości nie większej niż 20 km od miejscowości Wyszków i Małkinia Górna (powiat Ostrów Mazowiecka).

Ilość
• Benzyna bezołowiowa 95 – 9 000 litrów
• Olej napędowy – 33 000 litrów

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:
• Benzyna bezołowiowa 09132100-4
• Olej napędowy 09134100-8

 

Wymagania stawiane Wykonawcy:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,
Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

IV. Termin wykonania zamówienia.

Pożądany termin wykonania zamówienia

od podpisania umowy do 31.12.2010 r.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

1. Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:
1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.2 Posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne

Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:
- nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych.
- nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 Prawa zamówień publicznych,
- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji,
- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
- nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3,

 

3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy:

- niezgodną z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
- wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
- zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 87, lub błędy w obliczeniu ceny,
- który w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,
- nieważnej na podstawie odrębnych przepisów,


VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.


Wypełnione i podpisane oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych oraz nie podleganie wykluczeniom zawartym w art. 24 Prawa zamówień publicznych – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do specyfikacji.

 

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.


1. Wszelkie oświad¬czenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na adres:

adres:
Państwowa Straż Rybacka w Warszawie
ul. Żółkiewskiego 17
05-075 Warszawa - Wesoła
7.00-15.00
faksem: (022)773 94 61
lub na adres e-mail: komwoj@psr.waw.pl
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem lub drogą elektroniczną.

2. Osoby ze strony zamawiającego upoważnione do kontaktowania się z wykonawcami są:
stanowisko:         komendant wojewódzki
imię i nazwisko   Robert Kucyk
tel.                          602 388 818
fax.                         (022)773 94 61
w godz. pomiędzy 10.00 a 12.00

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami

VIII. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Termin związania ofertą.

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert, tj. do dnia 2010-01-18

 

X. Opis sposobu przygotowania oferty.

A. Przygotowanie oferty

1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.
2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
3) Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia, opracowane zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
4) Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwo lub umocowania prawnego.
5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.
7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę.
8) Zamawiający nie dopuszcza elektronicznej formy składania ofert.
9) Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1 do specyfikacji.


XI. Miejsce oraz termin składania ofert.

1. Ofertę należy przesłać / złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie na adres zamawiającego:

Państwowa Straż Rybacka w Warszawie
ul. Żółkiewskiego 17
05-075 Warszawa - Wesoła
Pokój nr 102

do dnia 2009-12-18 do godz. 14:00

2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:
Państwowa Straż Rybacka w Warszawie
ul. Żółkiewskiego 17
05-075 Warszawa - Wesoła

3. Oznakowane oferty następujące: Oferta na dostawę paliwa

4. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

5. Miejsce otwarcia ofert:

Państwowa Straż Rybacka w Warszawie
ul. Żółkiewskiego 17
05-075 Warszawa - Wesoła
Pokój nr 102

dnia 2009-12-18 o godz. 14:00

6. Sesja otwarcia ofert
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji Po otwarciu ofert przekazane zostaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności

XII. Opis sposobu obliczenia ceny.

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
Do porównania ofert zamawiający przyjmie cenę brutto.

XIII. Kryteria oceny oferty.

1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1.1 oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
1.2 z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszą specyfikacją,
1.3 złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,
1.4 oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
1.5 wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

2. Kryteria oceny ofert
Cena – 100%
Zamawiający wybierze najtańszą ofertę.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:
zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy
ogłoszeń oraz
zamieszczone na stronach internetowych zamawiającego.
4. Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną zawiadomieni niezwłocznie o dokonanym wyborze. W zawiadomieniu zamawiający poda:
nazwę (firmę),adres wykonawcy, którego ofertę wybrano,uzasadnienie wyboru
5. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem.

XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.

Postanowienia umowy zawarto w:

ogólnych warunkach umowy stanowiących załącznik numer 3 do specyfikacji.

 

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.


1. Prawo do wniesienia protestu w niniejszym postępowaniu przysługuje Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.

3. Protest wskazujący na oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, zawierający żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz uzasadnienie wniesienia protestu (okoliczności faktyczne i prawne) może być wniesiony w ciągu 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, a w przypadku protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej lub na stronach portalu internetowego Urzędu zamówień publicznych.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość wnoszenia przez Wykonawcę protestów w formie pisemnej lub faksem na nr faksu Zamawiającego podany w pkt. 1 niniejszej specyfikacji

5. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią przed wymaganym terminem.

6. Pozostałe informacje dotyczące protestów znajdują się w Dziale VI, Rozdział 2 Prawa zamówień publicznych „Protest".

 

XVIII. Opis części zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych


XIX. Adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej niezbędny do porozumiewania się drogą elektroniczna.


1. Adres poczty elektronicznej: komwoj@psr.waw.pl
2. Adres strony internetowej: www.psr.waw.pl


XX. Informacje dotyczące walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z zamawiającym.

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych,

XXI. Ogłoszenia wyników przetargu.

Wynik postępowania zostanie ogłoszony zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznych oraz w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej: www.psr.waw.pl

Niezależnie od publikacji ww. informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o zawarciu umowy uczestniczący w postępowaniu Wykonawcy zostaną zawiadomieni pisemnie.

 

 

 

XXII. Postanowienia końcowe.

Postanowienia końcowe

Zasady udostępniania dokumentów

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu, wniosków po upływie terminu ich składania oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.
2. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku
Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów
udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.


XXIII. Załączniki.


Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:

1. Formularz oferty: userfiles/file/Zal_1.doc
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 i nie podleganiu wykluczeniom art. 24 ustawy z dnia 29.01.2004 r. (Dz. Ust. Nr 233, poz. 1655 z 2007 r. z poźn. zm.) Prawo zamówień publicznych: userfiles/file/Zal_2.doc
3. Ogólne warunki umowy: userfiles/file/Zal_3.doc


Warszawa, 2009-12-04

 

 


Robert Kucyk – Komendant Wojewódzki
__________________________________

 

 

 

 

 

 

 


Uwagi:

 

PSR-KW-606-17/80/09

 

Warszawa, 2009-12-22

 

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie
ul. Żółkiewskiego 17
05-075 Warszawa - Wesoła

 

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę paliwa. Nr sprawy: PSR-KW-606-17/80/09.


1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp Państwowa Straż Rybacka w Warszawie informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.
09-411 Płock, ul. Chemików 7

Uzasadnienie wyboru: Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. złożył jedyną ofertę w postępowaniu. Oferta ta spełniła wszystkie wymogi określone w SIWZ.
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2009-12-31.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Pzp Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Pzp Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007 r. Nr 233, poz. 1655 z p. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

 

 

 

Robert Kucyk, Komendant Wojewódzki

Do wiadomości: Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. 09-411 Płock, ul. Chemików 7

Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem