Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY 2014-2020) jest krajowym instrumentem wdrażania Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), wchodzącego w skład Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych.

    PO RYBY 2014-2020 został zatwierdzony przez Komisję Europejską decyzją nr C(2015) 7386 z dnia 22 października 2015 r. i zakłada realizację 6 priorytetów oraz pomocy technicznej.

    Przewidziane w nim kierunki wsparcia obejmują nie tylko tradycyjnie rozumiany sektor rybacki, tak jak to miało miejsce w perspektywie finansowej 2007-2013, ale również nowe komponenty dotychczas finansowane z innych źródeł niż fundusze UE.

    W ramach perspektywy finansowej 2014-2020 wsparciem zostało objęte rybołówstwo morskie, rybactwo śródlądowe, akwakultura oraz rozwój lokalny kierowany przez społeczność (Rybackie Lokalne Grupy Działania), a także w niewielkim zakresie przetwórstwo. Do nowych obszarów wsparcia należą m.in.: rynek rybny, gromadzenie danych oraz kontrola i egzekwowanie przepisów Wspólnej Polityki Rybołówstwa, a także Zintegrowana Polityka Morska.
Komenda Wojewódzka
Warszawa
ul. Żółkiewskiego 17
05-075 Warszawa-Wesoła
tel. 0*22 773 94 60
tel./fax 0*22 773 94 61

Komendant Wojewódzki
Robert Kucyk

 


2019 r.Doposażenie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie w celu zwiększenia efektywności kontroli przestrzegania przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym.

Nazwa operacji:
Doposażenie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie w celu zwiększenia efektywności kontroli przestrzegania przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym.
Cel operacji:
Wspieranie monitorowania, kontroli i egzekwowania, zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej, bez zwiększania obciążenia administracyjnego.
Planowane efekty operacji:
1. Zakup samochodu terenowego typu pick-up.
2. Zakup dwóch termowizorów.
Wartość operacji:
Planowane koszty kwalifikowalne operacji, zgodnie z umową zawartą z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wynoszą 180 000 zł.
Wkład Funduszy Europejskich
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Udział tych środków wynosi 90% całkowitych kosztów kwalifikowalnych operacji, tj. 162 000 zł. Współfinansowanie pochodzi ze środków unijnych Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze na lata 2014-2020", w ramach działania kontrola i egzekwowanie w zakresie Priorytetu 3. Wspieranie wdrożenia Wspólnej Polityki Rybołówstwa.
Krótki opis operacji:
Zostanie zakupiony jeden samochód terenowy typu pick-up, w który zostanie wyposażony posterunek terenowy Państwowej Straży Rybackiej zlokalizowany w Ostrołęce. Samochód będzie wykorzystywany do realizacji kontroli w zakresie połowu, przetwarzania oraz wprowadzania do obrotu handlowego ryb.
Zostaną zakupione dwa termowizory, w które zostaną wyposażone posterunki terenowe Państwowej Straży Rybackiej zlokalizowane w Ostrołęce i Płocku. Termowizory posłużą do obserwacji terenu w warunkach słabej widoczności w celu ujawnienia przypadków naruszeń przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym. Dzięki zastosowaniu tego typu urządzeń zwiększy się efektywność działań zmierzających do ujęcia na gorącym uczynku sprawców przestępstw i wykroczeń.
Operacja przyczyni się do zwiększenia efektywności przeprowadzanych działań kontrolnych w celu egzekwowania przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym.

Robert Kucyk, komendant wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie

Zawarcie umowy o dofinansowanie z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

W dniu 17 października 2019 r. Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie zawarł z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umowę o dofinansowanie operacji pt. "Doposażenie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie w celu zwiększenia efektywności kontroli przestrzegania przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym".

Robert Kucyk, komendant wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie


Odbiór dwóch termowizorów

13 listopada 2019 roku w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie nastąpiło odebranie dwóch termowizorów.

Termowizory będą używane przez strażników zatrudnionych w posterunkach terenowych Państwowej Straży Rybackiej zlokalizowanych w Ostrołęce i Płocku. Termowizory posłużą do obserwacji terenu w warunkach słabej widoczności w celu ujawnienia przypadków naruszeń przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym. Dzięki zastosowaniu tego typu urządzeń zwiększy się efektywność działań zmierzających do ujęcia na gorącym uczynku sprawców przestępstw i wykroczeń. Zakup termowizorów jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Udział tych środków wynosi 90% całkowitych kosztów kwalifikowalnych operacji pn. "Doposażenie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie w celu zwiększenia efektywności kontroli przestrzegania przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym".


Robert Kucyk, komendant wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie


Odbiór samochodu terenowego typu pick-up

28 listopada 2019 roku w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie nastąpiło odebranie samochodu terenowego typu pick-up.

Samochód terenowy typu pick-up będzie używany jako samochód patrolowy przez strażników zatrudnionych w posterunku terenowym Państwowej Straży Rybackiej zlokalizowanym w Ostrołęce. Samochód będzie wykorzystywany do realizacji kontroli w zakresie połowu, przetwarzania oraz wprowadzania do obrotu handlowego ryb. Samochód jest przystosowany do jazdy w trudnych warunkach terenowych oraz do transportu łodzi motorowej, a także do przewożenia zabezpieczonych narzędzi połowowych oraz pochodzących z nich ryb. Zakup jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Udział tych środków wynosi 90% całkowitych kosztów kwalifikowalnych operacji pn. "Doposażenie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie w celu zwiększenia efektywności kontroli przestrzegania przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym".


Robert Kucyk, komendant wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie2018 r.Zakup środków transportu dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie.

Cel operacji:
Wspieranie monitorowania, kontroli i egzekwowania, zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej, bez zwiększania obciążenia administracyjnego.
Planowane efekty operacji:
1. Zakup czterech samochodów terenowych typu pick-up.
2. Zakup łodzi patrolowej z silnikiem zaburtowym i przyczepą podłodziową.
Wartość operacji:
Po zastosowaniu procedur związanych z zamówieniami publicznymi całkowite koszty kwalifikowalne operacji wyniosą 568.836 zł.
Wkład Funduszy Europejskich
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Udział tych środków wynosi 90% całkowitych kosztów kwalifikowalnych operacji, tj. 511.952,40 zł. Współfinansowanie pochodzi ze środków unijnych Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze na lata 2014-2020", w ramach działania kontrola i egzekwowanie w zakresie Priorytetu 3. Wspieranie wdrożenia Wspólnej Polityki Rybołówstwa.
Operacja przyczyni się do zwiększenia efektywności przeprowadzanych działań kontrolnych w patrolach w celu egzekwowania przepisów regulujących zasady i warunki połowu ryb w wodach śródlądowych województwa mazowieckiego oraz ochrony tych wód przed działaniem niezgodnym z prawem.

Robert Kucyk, komendant wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie


Zawarcie umowy o dofinansowanie z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa


W dniu 25 lipca 2018 r. Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie, Robert Kucyk zawarł umowę z Zastępcą Dyrektora Departamentu Wsparcia Rybactwa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Michałem Wujkiem umowę o dofinansowanie operacji pt. "Zakup środków transportu dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie".

Operacja jest współfinansowana ze środków unijnych Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze na lata 2014-2020", w ramach działania kontrola i egzekwowanie w zakresie Priorytetu 3. Wspieranie wdrożenia Wspólnej Polityki Rybołówstwa.

Celem operacji jest wspieranie monitorowania, kontroli i egzekwowania, zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej, bez zwiększenia obciążenia administracyjnego.

Zakres operacji obejmuje zakup innych środków kontroli w postaci środków transportu dla strażników Państwowej Straży Rybackiej realizujących zadania kontrolne i monitoring w patrolach terenowych. W skład środków transportu niezbędnych dla osiągnięcia celów operacji wchodzą cztery samochody patrolowe i jedna łódź patrolowa z silnikiem zaburtowym i przyczepą podłodziową.

Operacja przyczyni się do zwiększenia efektywności przeprowadzanych działań kontrolnych w patrolach w celu egzekwowania przepisów regulujących zasady i warunki połowu ryb w wodach śródlądowych województwa mazowieckiego oraz ochrony tych wód przed działaniem niezgodnym z prawem.


Robert Kucyk, komendant wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej w WarszawieOdbiór łodzi patrolowej z silnikiem zaburtowym i przyczepą podłodziową


15 listopada 2018 roku w siedzibie Posterunku Terenowego Państwowej Straży Rybackiej w Płocku przy ul. Kolegialnej 15 nastąpiło odebranie łodzi patrolowej z silnikiem zaburtowym i przyczepą podłodziową. Łódź będzie wykorzystywana przez strażników zatrudnionych w posterunku terenowym zlokalizowanym w Płocku. Zestaw posłuży do kontroli i egzekwowania przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym w rejonie Jeziora Włocławskiego.

Kadłub łodzi patrolowej wykonany jest z metalu, co umożliwi cumowanie łodzi przy kamiennych i betonowych umocnieniach brzegowych bez obawy o jej uszkodzenie. Silnik czterosuwowy o mocy 40 KM zapewni efektywną kontrolę i egzekwowanie przepisów na tak rozległym akwenie, jakim jest Jezioro Włocławskie. Przyczepa podłodziowa zapewni mobilność patrolu i umożliwi transport łodzi przy użyciu samochodu terenowego w rejon działania patrolu.

Zakup jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Udział tych środków wynosi 90% całkowitych kosztów kwalifikowalnych operacji pn. "Zakup środków transportu dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie".

Odbiór samochodów terenowych typu pick-up


16 listopada 2018 roku w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie nastąpiło odebranie czterech samochodów terenowych typu pick-up.

Samochody terenowe typu pick-up będą używane jako samochody patrolowe przez strażników zatrudnionych w posterunkach terenowych Państwowej Straży Rybackiej zlokalizowanych w Warszawie, Ciechanowie, Siedlcach i Płocku. Samochody będą wykorzystywane do realizacji kontroli w zakresie połowu, przetwarzania oraz wprowadzania do obrotu handlowego ryb. Samochody są przystosowane do jazdy w trudnych warunkach terenowych oraz do transportu łodzi motorowych, a także do przewożenia zabezpieczonych narzędzi połowowych oraz pochodzących z nich ryb.

Zakup jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Udział tych środków wynosi 90% całkowitych kosztów kwalifikowalnych operacji pn. "Zakup środków transportu dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie".Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie Robert Kucyk


komwoj@psr.waw.pl

ksiegowosc@psr.waw.pl

© Copyright PSR Warszawa - opiekun Rafał Kuczborski

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie