Państwowa Straż Rybacka z Warszawy opiekuje się wodami Województwa Mazowieckiego. Oprócz Komendy Wojewódzkiej swoje posterunki terenowe ma w Ciechanowie, Ostrołęce, Małkinii, Płocku, Pułtusku, Radomiu, Siedlcach i Warszawie.
    Do zakresu działania Państwowej Straży Rybackiej należy:
  • Kontrola przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym i przepisów wydanych na jej podstawie oraz decyzji i zarządzeń administracyjnych w sprawach rybactwa śródlądowego,
  • Nadzorowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej na terenie województwa,
  • Współdziałanie z Policją, Strażą Leśną i Łowiecką, Społeczną Strażą Rybacką oraz innymi jednostkami organizacyjnymi i społecznymi działającymi na rzecz zwalczania kłusownictwa rybackiego i ochrony wód oraz ochrony przyrody i przestrzegania prawa w tym zakresie,
  • Współpraca i współdziałanie z Państwowymi Strażami Rybackimi z ościennych województw,
  • Współdziałanie z uprawnionymi do rybactwa w zakresie ochrony dzierżawionych wód,
  • Prowadzenie postępowań w przypadkach ujawnienia przestępstw i wykroczeń naruszających przepisy ustawy o rybactwie śródlądowym i ochronie przyrody.
Komenda Wojewódzka
Warszawa
ul. Żółkiewskiego 17
05-075 Warszawa-Wesoła
tel. 0*22 773 94 60
tel./fax 0*22 773 94 61

Komendant Wojewódzki
Robert Kucyk

 

Zakup środków transportu dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie.

Cel operacji:
Wspieranie monitorowania, kontroli i egzekwowania, zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej, bez zwiększania obciążenia administracyjnego.
Planowane efekty operacji:
1. Zakup czterech samochodów terenowych typu pick-up.
2. Zakup łodzi patrolowej z silnikiem zaburtowym i przyczepą podłodziową.
Wartość operacji:
Po zastosowaniu procedur związanych z zamówieniami publicznymi całkowite koszty kwalifikowalne operacji wyniosą 568.836 zł.
Wkład Funduszy Europejskich
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Udział tych środków wynosi 90% całkowitych kosztów kwalifikowalnych operacji, tj. 511.952,40 zł. Współfinansowanie pochodzi ze środków unijnych Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze na lata 2014-2020", w ramach działania kontrola i egzekwowanie w zakresie Priorytetu 3. Wspieranie wdrożenia Wspólnej Polityki Rybołówstwa.
Operacja przyczyni się do zwiększenia efektywności przeprowadzanych działań kontrolnych w patrolach w celu egzekwowania przepisów regulujących zasady i warunki połowu ryb w wodach śródlądowych województwa mazowieckiego oraz ochrony tych wód przed działaniem niezgodnym z prawem.
Robert Kucyk, komendant wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie


komwoj@psr.waw.pl

ksiegowosc@psr.waw.pl

© Copyright PSR Warszawa - opiekun Rafał Kuczborski

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie