Państwowa Straż Rybacka

Komenda Wojewódzka Warszawa

 

Dostawa czterech samochodów terenowych

Numer dokumentu: 225156
Numer sprawy: PSR-KW-606-17/49/10
Dodano: 2010-07-27, aktualizacja: 2021-12-01, opublikował: Rafał Kuczborski
2010-07-27
Status zamówienia: zakończone
Zakończone: 2010-08-05
liczba odsłon: 169

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PSR-KW-606-17/49/10. Nazwa zadania: Dostawa czterech samochodów terenowych

Numer sprawy: PSR-KW-606-17/49/10 Warszawa, 2010-08-05


Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie
ul. Żółkiewskiego 17
05-075 Warszawa - Wesoła

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:
PSR-KW-606-17/49/10. Nazwa zadania: Dostawa czterech samochodów terenowych

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający
informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Budmat Auto 2 Sp. z o.o., ul. Sońska 2, 06-400 Ciechanów

Uzasadnienie wyboru:
Do przetargu przystąpiło dwóch wykonawców. Obaj wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia jedynym kryterium oceny ofert była cena, w związku z powyższym wybrano ofertę najtańszą.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2010-09-05.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

1) Nazwa wykonawcy: POLMOTOR Auto-Serwis Sp.J. J. Przepłata, D.Olkiewicz
Adres Wykonawcy: Ul. A. Struga 71, 70-784 Szczecin
Cena oferty brutto: 486 800 zł
Liczba pkt. (kryterium cena): 99,4

2) Nazwa wykonawcy: Budmat Auto 2 Sp. z o.o.
Adres Wykonawcy: Ul. Sońska 2, 06-400 Ciechanów
Cena oferty brutto: 484 000 zł
Liczba pkt. (kryterium cena): 100


2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający
informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający
informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający
informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu
wszelkich formalności po upływie 10 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty.


Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:
1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
2) odrzucenia oferty wykonawcy
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub
2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,
na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.
Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm)

 

Robert Kucyk – komendant wojewódzki PSR w Warszawie
Kierownik Zamawiającego

Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem