Państwowa Straż Rybacka

Komenda Wojewódzka Warszawa

 

Dostawa łodzi motorowych dla Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie.

Numer sprawy: KW.201.3.2012
Dodano: 2012-07-05, aktualizacja: 2021-12-01, opublikował: Rafał Kuczborski
Warszawa, 2012-07-04
Status zamówienia: zakończone
Zakończone: 2012-07-12
liczba odsłon: 167

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: KW.201.3.2012. Nazwa zadania: Dostawa łodzi motorowych dla Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie.

Odpowiedzi na pytania dot. SIWZ

 Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie informuje, iż wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Poniżej przedstawiamy treść zapytań i odpowiedzi na pytania.


PYTANIE 1

Ponieważ w specyfikacji nie ma szczegółowo opisanych parametrów łodzi proszę o informację czy można zaoferować łódź typu RIB (kadłub z laminatu, tuba wypornościowa z tkaniny gumowej ORCA (Hypalon).


ODPOWIEDŹ:
Dotyczy Części I zamówienia:
Dostawa trzech fabrycznie nowych zestawów składających się z łodzi wykonanych z duraluminium, silników zaburtowych i przyczep podłodziowych.

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia kadłuby łodzi mają być wykonane z duraluminium o grubości od 1,7 mm do 2,5 mm.


Dotyczy Części II zamówienia:
Dostawa jednego fabrycznie nowego zestawu składającego się z łodzi motorowej z kabiną, silnika zaburtowego i przyczepy podłodziowej.

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia Zamawiający nie określił wymogu odnoszącego się do rodzaju materiału z jakiego ma być wykonany kadłub łodzi.

     

PYTANIE 2

Zwracam się z prośbą o zmianę zapisu silnik czterosuwowy na bardziej ogólne określenie np. silnik benzynowe spełniające normy Unii Europejskiej dotyczącej czystości spalin oraz w związku z tym czy dopuszczona będzie oferta na silniki Evinrude E-TEC (silnik dwusuwowy z bezpośrednim wtryskiem paliwa).


ODPOWIEDŹ:
Dotyczy Części I oraz Części II zamówienia:
Zamawiający pozostawia zapis dotyczący silników bez zmian. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na silniki dwusuwowe.

 

PYTANIE 3 - Dotyczy Części I zamówienia

Odnośnie materiału łodzi „Duraluminium”, rozumiemy, że wystąpiła omyłka pisarska? Duraluminium jest stopem odlewniczym nie obrabianym w sensie przemysłowym. Wykonuje się z niego silniki zaburtowe, ponieważ są one odlewane, ale nie produkuje się z niego łodzi, gdyż jest to technologicznie niemożliwe. Rozumiem, że mieli Państwo na myśli „stop morski aluminium”.

 
ODPOWIEDŹ:
Duraluminium to ogólna nazwa stopów metali, zawierających głównie aluminium. Stop morski aluminium spełnia kryteria Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia odnośnie materiału, z którego mają być wykonane kadłuby łodzi.

   
PYTANIE 4 - Dotyczy Części I zamówienia

Czy jest możliwość wykonania bezpłatnego pierwszego przeglądu w miejscu stacjonowania łodzi u Zamawiającego?

  
ODPOWIEDŹ:
Zgodnie ze SIWZ, Wykonawca zapewnia bezpłatny pierwszy przegląd wszystkich silników (z uwzględnieniem wszystkich materiałów eksploatacyjnych) w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie województwa mazowieckiego.

  
PYTANIE 5 - Dotyczy Części I zamówienia

Czy łodzie mają być klasy CE kategorii „C”?

   
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie klasy i kategorii łodzi.

 

PYTANIE 6 - Dotyczy Części II zamówienia   

Nie ma wskazanego materiału, z której ma być wykonana łódź. Czy ze względu na pożądane właściwości aluminium, łódź ma być wykonana z „aluminium, morskiego aluminium”?

   
ODPOWIEDŹ:
Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia Zamawiający nie określił wymogu odnoszącego się do rodzaju materiału z jakiego ma być wykonany kadłub łodzi.

  

PYTANIE 7

Prosimy o konkretną odpowiedź, czy zamawiający dopuszcza możliwość serwisowania silników w magazynie stacjonowania łodzi, który mieści się na terenie woj. mazowieckiego.

    
ODPOWIEDŹ:
Dotyczy Części I oraz Części II zamówienia:
Zamawiający dopuszcza możliwość serwisowania silników w magazynie stacjonowania łodzi zamawiającego znajdującego się na terenie województwa mazowieckiego.

 


  

Warszawa, 2012-07-04

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: KW.201.3.2012. Nazwa zadania:


Dostawa łodzi motorowych dla Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm) Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I. Nazwa i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej w
Warszawie
Adres zamawiającego: ul. Żółkiewskiego 17
Kod, miejscowość: 05-075 Warszawa-Wesoła
Faks: 22 773 94 61
Adres strony internetowej: www.psr.waw.pl
Adres poczty elektronicznej: komwoj@psr.waw.pl
Godziny urzędowania: 8.00-16.00

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.psr.waw.pl

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa łodzi motorowych dla Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie” z możliwością składania ofert częściowych:

Część I
Dostawa trzech fabrycznie nowych zestawów składających się z łodzi wykonanych z duraluminium, silników zaburtowych i przyczep podłodziowych.

Część II
Dostawa jednego fabrycznie nowego zestawu składającego się z łodzi motorowej z kabiną, silnika zaburtowego i przyczepy podłodziowej.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Dotyczy Części I oraz Części II:
Przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie cechy techniczne i jakościowe przedstawione przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania przepisów prawa obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie dopuszczenia przyczep podłodziowych do ruchu drogowego oraz dopuszczenia łodzi do żeglugi śródlądowej. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dokumenty potwierdzające, że wszystkie zaoferowane łodzie i silniki zaburtowe posiadają certyfikaty CE producenta oraz zobowiązuje się dostarczyć wyciągi ze świadectwa homologacji dla przyczep podłodziowych.
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu wszelkich dokumentów niezbędnych do rejestracji przedmiotu zamówienia. Wykonawca dostarczy gwarancje i instrukcje obsługi w języku polskim.


3. Cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia:

Część I

1) Dwa zestawy łodzi motorowych z konsolą sterową.
• Rok produkcji łodzi 2012.
• Długość łodzi od 3,8 m do 4,2 m.
• Szerokość łodzi od 1,3 m do 1,9 m.
Kadłub łodzi wykonany z duraluminium o grubości od 1,7 mm do 2,5 mm.
• Maksymalna waga łodzi bez silnika 160 kg.
• Ilość pasażerów minimum 4.
• Napisy na burtach: „Państwowa Straż Rybacka”.
• Minimum dwa uchwyty do kotwiczenia łodzi.
• Silniki czterosuwowe o mocy 20 KM - rok produkcji 2012.
Łodzie wyposażone w konsolę sterową.
• Gniazdo umożliwiające podłączenie reflektora typu szperacz.
• Bateria rozruchowa.
• Środki ratunkowe (na jeden zestaw): dwie kamizelki ratunkowe pneumatyczne automatyczne z nabojem CO2, rzutka ratownicza z liną o długości minimum 25 m, gaśnica.
• Wyposażenie dodatkowe (na jeden zestaw): dwa wiosła, kotwica z liną o długości minimum 20 m.
• Przyczepy podłodziowe z hamulcem najazdowym przystosowane do transportu zaoferowanych łodzi – rok produkcji 2012.


2) Jeden zestaw łodzi motorowej sterowanej rumplem.
• Rok produkcji łodzi 2012.
• Długość łodzi od 4,0 m do 4,6 m.
• Szerokość łodzi od 1,3 m do 1,9 m.
Kadłub łodzi wykonany z duraluminium o grubości od 1,7 mm do 2,5 mm.
• Maksymalna waga łodzi bez silnika 190 kg.
• Ilość pasażerów minimum 4.
• Napisy na burtach: „Państwowa Straż Rybacka”.
• Minimum dwa uchwyty do kotwiczenia łodzi.
• Silnik czterosuwowy o mocy 20 KM - rok produkcji 2012.
Silnik przyczepny, nie zamontowany na stałe.
Łódź sterowana rumplem.
• Możliwość podłączenia reflektora typu szperacz.
• Środki ratunkowe: dwie kamizelki ratunkowe pneumatyczne automatyczne z nabojem CO2, rzutka ratownicza z liną o długości minimum 25 m, gaśnica.
• Wyposażenie dodatkowe: dwa wiosła, kotwica z liną o długości minimum 20 m.
• Przyczepa podłodziowa z hamulcem najazdowym przystosowana do transportu zaoferowanej łodzi - rok produkcji 2012.
Łącznie trzy zestawy składające się z łodzi, silników zaburtowych i przyczep podłodziowych. Wszystkie łodzie, silniki zaburtowe i przyczepy podłodziowe muszą spełniać wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zawarte w Opisie przedmiotu zamówienia oraz w Cechach technicznych i jakościowych przedmiotu zamówienia. Ponadto wszystkie łodzie i silniki muszą posiadać certyfikaty CE producenta, a przyczepy podłodziowe muszą posiadać wyciąg ze świadectwa homologacji. W cenie zestawów Wykonawca zapewnia bezpłatny pierwszy przegląd wszystkich silników (z uwzględnieniem wszystkich materiałów eksploatacyjnych) w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie województwa mazowieckiego oraz pełen pakiet ubezpieczeniowy (OC/jacht - casco/NW) na okres 12 miesięcy dla zaoferowanych łodzi i silników zaburtowych.


Część II
1) Jeden zestaw łodzi motorowej z kabiną.
• Rok produkcji łodzi 2012
• Długość łodzi minimum 6 m.
• Szerokość łodzi od 2,3 m do 2,7 m.
• Ilość pasażerów minimum 5.
• Silnik czterosuwowy o mocy minimum 100 KM - rok produkcji 2012.
• Układ kierowniczy.
• Minimum dwa fotele w kabinie.
• Wycieraczka przedniej szyby.
• Oświetlenie kabiny.
• Instalacja elektryczna z możliwością podłączenia reflektora typu szperacz.
• Bateria rozruchowa.
• Środki ratunkowe: cztery kamizelki ratunkowe pneumatyczne automatyczne z nabojem CO2, koło ratunkowe z liną o długości minimum 25 m, gaśnica.
• Wyposażenie dodatkowe: dwa wiosła, kotwica, lina długości 25 m.
• Przyczepa podłodziowa z hamulcem najazdowym przystosowana do transportu zaoferowanej łodzi – rok produkcji 2012.

Łódź, silnik zaburtowy i przyczepa podłodziowa muszą spełniać wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zawarte w Opisie przedmiotu zamówienia oraz w Cechach technicznych i jakościowych przedmiotu zamówienia. Ponadto łódź i silnik muszą posiadać certyfikaty CE producenta, a przyczepa podłodziowa musi posiadać wyciąg ze świadectwa homologacji. W cenie zestawu Wykonawca zapewnia bezpłatny pierwszy przegląd silnika (z uwzględnieniem wszystkich materiałów eksploatacyjnych) w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie województwa mazowieckiego oraz pełen pakiet ubezpieczeniowy (OC/jacht - casco/NW) na okres 12 miesięcy dla zaoferowanej łodzi z silnikiem zaburtowym.


4. Kody Wspólnego Słownika Zamówień - dotyczy Części I oraz Części II:
Łodzie / 34520000-8
Silniki zewnętrzne do napędzania łodzi / 42111100-1
Przyczepy / 34223300-9

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej - dotyczy Części I oraz Części II:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VI. Termin wykonania zamówienia - dotyczy Części I oraz Części II:

III kwartał 2012 roku, nie później niż do 2012-09-14

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków - dotyczy Części I oraz Części II:


1. Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu jest spełnienie wszystkich wymogów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie podleganie wykluczeniom wynikającym z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Warunkiem oceny pozytywnej oferenta będzie dostarczenie stosownych oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie wszystkich wymogów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

VIII. Informacja na temat wadium - dotyczy Części I oraz Części II:


Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie - dotyczy Części I oraz Części II:


Cena – 100%

Zamawiający wybierze najtańszą ofertę.

X. Miejsce i termin składania ofert - dotyczy Części I oraz Części II:


Oferty należy składać do dnia: 2012-07-11 do godz. 12:00
w siedzibie zamawiającego
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie
ul. Żółkiewskiego 17
05-075 Warszawa - Wesoła
Pokój nr 102

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert - dotyczy Części I oraz Części II:


Oferty zostaną otwarte dnia: 2012-07-11, o godz. 12:30
w siedzibie zamawiającego:
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie
ul. Żółkiewskiego 17
05-075 Warszawa - Wesoła
Pokój nr 102

XII. Termin związania ofertą - dotyczy Części I oraz Części II:

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Przewidywane zamówienia uzupełniające - dotyczy Części I oraz Części II:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

XIV. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP - dotyczy Części I
oraz Części II:


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 233832-2012 Data zamieszczenia 2012-07-04


Uwagi:

 

Numer sprawy: KW.201.3.2012

 

Warszawa, 2012-07-12

 

 

 


ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: KW.201.3.2012. Nazwa zadania:
Dostawa łodzi motorowych dla Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie.

I. Dotyczy części I zamówienia - Dostawa trzech fabrycznie nowych zestawów składających się z łodzi wykonanych z duraluminium, silników zaburtowych i przyczep podłodziowych.1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji Części I zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

Wilde Lake Group S.C. Plat Olga, Głogowska Katarzyna, Głogowski Bartosz, 70-011 Szczecin, ul. Bydgoska 1A

Uzasadnienie wyboru:

Firma Wilde Lake Group S.C. Plat Olga, Głogowska Katarzyna, Głogowski Bartosz złożyła najtańszą ofertę, która spełniła wszystkie wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie ze SIWZ zamawiający wybrał ofertę najtańszą.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

 


W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty – dot. części I zamówienia:

 

Lp Nazwa wykonawcy Adres Wykonawcy Cena brutto [PLN] Termin wykonania zamówienia Okres gwarancji
w miesiącach
1 Marabut Sp. z o.o. 32-070 Czernichów 451 k/Krakowa 122 890 14.09.2012 Kadłuby łodzi 36
Silniki 24
Przyczepy podłodziowe 24
2 Moto-Kom Małgorzata Dymowska 09-402 Płock, ul. Wyszogrodzka 84B 118 000 14.09.2012 Kadłuby łodzi 36
Silniki 24
Przyczepy podłodziowe 24
3 Centrum Motorowodne „Nowal” Wojciech Kuna 95-080 Tuszyn, ul. Brzezińska 66 138 700 14.09.2012 Kadłuby łodzi 36
Silniki 24
Przyczepy podłodziowe 24
4 Pro Fishing and Sport Sp.J. 00-375 Warszawa, ul. Smolna 18 152 000 14.09.2012 Kadłuby łodzi 36
Silniki 24
Przyczepy podłodziowe 24
5 Wilde Lake Group S.C. Plat Olga, Głogowska Katarzyna, Głogowski Bartosz 70-011 Szczecin, ul. Bydgoska 1A 117 989 14.09.2012 Kadłuby łodzi 36
Silniki 24
Przyczepy podłodziowe 24


2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje o odrzuceniu z udziału w postępowaniu ofert (dot. części I zamówienia):

1) Moto-Kom Małgorzata Dymowska, 09-402 Płock, ul. Wyszogrodzka 84B.
Uzasadnienie:
Ofertę odrzucono na podst. art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie odpowiadała ona treści SIWZ. Zamawiający w opisie cech technicznych i jakościowych łodzi motorowych z konsolą sterową dopuścił maksymalną wagę łodzi bez silnika 160 kg. Wykonawca zaoferował łodzie o wadze 175 kg, przekraczając tym samym dopuszczalną wagę dla łodzi motorowych z konsolą sterową.
2) Marabut Sp. z o.o., 32-070 Czernichów 451 k/Krakowa.
Uzasadnienie:
Ofertę odrzucono na podst. art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ Wykonawca nie przedstawił dokumentów, które były wymagane zgodnie ze SIWZ. Na wezwanie Zamawiającego do złożenia brakujących dokumentów Wykonawca odpowiedział, że nie posiada wymaganych dokumentów.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy (dot. części I zamówienia).

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (dot. części I zamówienia).

O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę.

 

II. Dotyczy części II zamówienia - Dostawa jednego fabrycznie nowego zestawu składającego się z łodzi motorowej z kabiną, silnika zaburtowego i przyczepy podłodziowej.


1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji Części II zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

Centrum Motorowodne „Nowal” Wojciech Kuna, 95-080 Tuszyn, ul. Brzezińska 66
Uzasadnienie wyboru:

Firma Centrum Motorowodne „Nowal” Wojciech Kuna złożyła najtańszą ofertę, która spełniła wszystkie wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie ze SIWZ zamawiający wybrał ofertę najtańszą.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny


W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty – dot. części II zamówienia:

Lp. Nazwa wykonawcy Adres Wykonawcy Cena brutto [PLn] Termin wykonania zamówienia Okres gwarancji
1 Sportis S.A. Bojano 84-207 Kołeczkowo, ul. Na Dambnik 22 146 250 14.09.2012 Kadłub łodzi 36
Silnik 24
Przyczepa podłodziowa 24
2 Centrum Motorowodne „Nowal” Wojciech Kuna 95-080 Tuszyn, ul. Brzezińska 66 119 500 14.09.2012 Kadłub łodzi 36
Silnik 24
Przyczepa podłodziowa 24
3 Pro Fishing and Sport Sp.J. 00-375 Warszawa, ul. Smolna 18 139 896   14.09.2012 Kadłub łodzi 60
Silnik 24
Przyczepa podłodziowa 24

  
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postepowaniu nie odrzucono oferet - dot. części II zamówienia

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy (dot. części II zamówienia).

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (dot. części II zamówienia).

O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę.


Środki ochrony prawnej – dotyczy części I oraz części II zamówienia.
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:
1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
2) odrzucenia oferty wykonawcy
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm).

 

____________________________________
Kierownik Zamawiającego

Robert Kucyk – komendant wojewódzki
Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie

Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem