Państwowa Straż Rybacka

Komenda Wojewódzka Warszawa

 

Dostawa paliwa

Numer sprawy: KW.201.4.2012
Dodano: 2012-12-13, aktualizacja: 2021-12-01, opublikował: Rafał Kuczborski
Warszawa, 2012-12-13
Status zamówienia: zakończone
Zakończone: 2012-12-20
liczba odsłon: 232

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: KW.201.4.2012. Nazwa zadania: Dostawa paliwa

Odpowiedzi na pytania dot. SIWZ

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie informuje, iż wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Poniżej przedstawiamy treść zapytań i odpowiedzi na pytania.

          
PYTANIE 1
Szanowni Państwo,
W odniesieniu do ogłoszonego postępowania przetargowego na zakup paliw pytam, czy wyrażacie Państwo zgodę na wprowadzenie zapisu:
"Sprzedaż paliw odbywać się będzie po cenach obowiązujących na danej stacji paliw Wykonawcy w momencie realizacji transakcji, przy uwzględnieniu stałego opustu w wysokości … % na paliwa (od ceny brutto)?

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższego zapisu.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiot zamówienia:

Dostawa paliwa, tj. benzyny bezołowiowej 95 oraz oleju napędowego w terminie od podpisania umowy do 31.12.2013 r. Dostawa realizowana drogą transakcji bezgotówkowych za pomocą kart płatniczych wydanych przez Wykonawcę. Dostawy będą realizowane na zasadzie doraźnych bezgotówkowych tankowań na stacjach paliw na terenie Polski należących do Wykonawcy, jak również na stacjach paliw, z którymi Wykonawca podpisał stosowne umowy umożliwiające Zamawiającemu dokonywanie bezgotówkowych transakcji. Stacje paliw muszą być zlokalizowane w następujących miastach: Warszawa, Płock, Ciechanów, Siedlce, Ostrołęka, Radom, Pułtusk oraz w odległości nie większej niż 20 km od miejscowości Małkinia Górna (powiat Ostrów Mazowiecka).

    

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie
ul. Żółkiewskiego 17
05-075 Warszawa - Wesoła
www.psr.waw.pl
komwoj@psr.waw.pl
godziny urzędowania: 8.00-16.00

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Osobiście w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSR w Warszawie, tj. Warszawa-Wesoła, ul. Żółkiewskiego 17, pok. 102 w godz. 800-1600 lub pobranie w formie elektronicznej ze strony zamawiającego: www.psr.waw.pl

cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne:
- nieodpłatne

4) Opis przedmiotu oraz prognozowanej wielkości zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

• Benzyna bezołowiowa 95 – 3 500 litrów
• Olej napędowy – 35 000 litrów


Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.


PARAMETRY:
Przedmiot zamówienia musi spełniać polskie normy wymagane od paliw dopuszczonych do sprzedaży w Polsce.
5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
6) Termin wykonania zamówienia: od podpisania umowy do 31.12.2013 r.
7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu jest spełnienie wszystkich wymogów przewidzianych w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm) oraz nie podleganie wykluczeniom zawartym w art. 24 tejże ustawy. Warunkiem oceny pozytywnej oferenta spełniającego wymagania określone w wyżej wymienionych przepisach będzie dostarczenie stosownych oświadczeń w tym zakresie, oraz spełnienie wszystkich wymogów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8) Informacja na temat wadium:

Nie dotyczy.

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Kryteria oceny ofert:
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionego kryterium:
Cena - 100%

Wynik:
Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę

10) miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie
ul. Żółkiewskiego 17
05-075 Warszawa - Wesoła
Pokój nr 102

do dnia 2012-12-20 do godz. 1100

11) termin związania ofertą
okres 30 dni , tj. do dnia 2013-01-19


Robert Kucyk – komendant wojewódzki


Uwagi:

Numer sprawy: KW.201.4.2012

Warszawa, 2012-12-20


ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: KW.201.4.2012. Nazwa zadania: Dostawa paliwa

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.
09-411 Płock, ul. Chemików 7

                         
Uzasadnienie wyboru:

Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. złożył jedyną ofertę w postępowaniu. Oferta ta spełniła wszystkie wymogi określone w SIWZ.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny


W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

1) Nazwa wykonawcy: Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.
Adres Wykonawcy: 09-411 Płock, ul. Chemików 7
Cena oferty brutto 214 130,00 zł
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:
1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
2) odrzucenia oferty wykonawcy
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm).

Robert Kucyk – komendant wojewódzki

Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie
____________________________________
Kierownik Zamawiającego

Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem