Państwowa Straż Rybacka

Komenda Wojewódzka Warszawa

 

Termomodernizacja budynku Państwowej Straży Rybackiej w Białobrzegach, gm. Nieporęt

Numer dokumentu: 331060-2013
Numer sprawy: KW.201.2.2013
Dodano: 2013-08-26, aktualizacja: 2021-12-01, opublikował: Rafał Kuczborski
Warszawa, 2013-08-16
Status zamówienia: zakończone
Zakończone: 2013-08-30
liczba odsłon: 210

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: KW.201.2.2013. Nazwa zadania: "Termomodernizacja budynku Państwowej Straży Rybackiej w Białobrzegach, gm. Nieporęt".

Odpowiedzi na pytania dot. SIWZ

      Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie informuje, iż wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Poniżej przedstawiamy treść zapytań i odpowiedzi na pytania.
 

PYTANIE 1
Witam proszę o ustalenie terminu wizji lokalnej budynku Państwowej Straży Rybackiej w Białobrzegach.

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej budynku Państwowej Straży Rybackiej w Białobrzegach przy ul. Wczasowej 16B, gm. Nieporęt na dzień 28.08.2013 r. godzina 1730.

    

PYTANIE 2
Jaką metodę należy zastosować przy umacnianiu nabrzeża betonowego?

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający oczekuje wykonania umocnienia nabrzeża jako oczepu żelbetowego na ściankach Larsena.

      

PYTANIE 3
Czy Zamawiający dopuszcza montaż ogrodzenia na istniejącym fundamencie?

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejącego fundamentu ogrodzenia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wskazania miejsc, gdzie konieczne będzie wykonanie nowego fundamentu ogrodzenia ze względu na stan techniczny. W takim przypadku nowy fundament należy wykonać na odcinku prostym od najbliższego załamania linii ogrodzenia do następnego załamania linii ogrodzenia. Nie dopuszcza się wykonywania nowego fundamentu ogrodzenia pomiędzy sąsiednimi słupkami.

       

PYTANIE 4
Czy murki oporowe są do rozebrania, czy naprawy ?

ODPOWIEDŹ:
Murki oporowe są do naprawy.

     

PYTANIE 5
Czy schody zewnętrzne mogą być z kostki betonowej ?

ODPOWIEDŹ:
Nie, schody zewnętrzne mają być wykonane z betonu zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

 

 

KW.201.2.2013

 
Warszawa: Termomodernizacja budynku Państwowej Straży Rybackiej w Białobrzegach, gm. Nieporęt

Numer ogłoszenia: 331060 - 2013; data zamieszczenia: 16.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie , ul. Żółkiewskiego 17, 05-075 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 7739460, faks 022 7739461.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka budżetowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku Państwowej Straży Rybackiej w Białobrzegach, gm. Nieporęt.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem Zamówienia jest termomodernizacja budynku Państwowej Straży Rybackiej w Białobrzegach, gm. Nieporęt. Zakres robót obejmuje remont budynku, remont podjazdu do nabrzeża i remont pochylni do wodowania łodzi, wraz z remontem zewnętrznych schodów i murków oporowych od strony ul. Wczasowej..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.61.10-8, 45.30.00.00-0, 45.32.10.00-3, 45.33.00.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 90.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • nie dotyczy

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku wiedzy i doświadczenia musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał lub wykonuje należycie przynajmniej dwie roboty budowlane w zakresie objętym Przedmiotem Zamówienia za kwotę nie mniejszą niż dwieście tysięcy złotych z podatkiem VAT każda.

• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • nie dotyczy

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • nie dotyczy

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Zamawiający nie wymaga innych dokumentów niż opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i wymienionych w pkt. III.4 lub w pkt. III.5.


SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej Umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie i w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 1) w przypadku niemożności dokonania z odpowiednimi jednostkami uzgodnień lub uzyskania opinii bądź decyzji do części Przedmiotu Zamówienia lub całości Przedmiotu Zamówienia, skutkiem, czego nie będzie możliwe wykonanie części lub całości Przedmiotu Zamówienia, 2) zmiany wynikającej z konieczności wykonania robót zamiennych, 3) przedłużających się terminów dostaw podstawowych elementów danego układu. Termin realizacji Przedmiotu Umowy może zostać przesunięty tylko w przypadku udokumentowania opóźnienia zamówionych materiałów, 4) zmiany wynikającej z niekorzystnych warunków pogodowych, mających wpływ na technologię wykonywania prac, w przypadku wpisania przez osobę uprawnioną przez Zamawiającego do wewnętrznego dziennika budowy Inwestycji informacji o zaistnieniu takich okoliczności, 5) zmiany terminów i wysokości wynagrodzenia określonych w Umowie, wynikających ze zmian, o których mowa w pkt 1) - 4).
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.psr.waw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 05-075 Warszawa Wesoła, ul. Żółkiewskiego 17.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.08.2013 godzina 09:45, miejsce: Siedziba Zamawiającego.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: zadanie nie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Numer sprawy: KW.201.2.2013

Warszawa, 2013-08-30

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

      
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: KW.201.2.2013. Nazwa zadania: „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PAŃSTWOWEJ STRAŻY RYBACKIEJ W BIAŁOBRZEGACH, gm. NIEPORĘT”


1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

   

Artex Świtek Artur
25-606 Kielce, ul. Jagiellońska 44/26

    

Uzasadnienie wyboru:

Firma Artex Świtek Artur złożyła najtańszą ofertę, która spełniła wszystkie wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny ofert oraz zasadami ich oceny przyjętymi w SIWZ jedynym kryterium oceny ofert jest cena brutto. Została wybrana oferta najtańsza.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy Cena oferty brutto (zł) Kolejność ofert wg kryterium cena Uwagi
1. P.P.H.U. Lampion Andrzej Wilkowski
05-140 Serock
ul. Ogrodowa 31
357 930,00 - Oferta podlega odrzuceniu na podst. art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie odpowiada ona treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
2.

Artex           Świtek Artur
25-606 Kielce, ul. Jagiellońska 44/26

337 626,08 Oferta najkorzystniejsza -
3. Nobile Polska Sp. z o.o.
ul. Rumiana 55/57 lok.1
02-945 Warszawa
399 750,00 Oferta druga w kolejności -

 

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje o odrzuceniu z udziału w postępowaniu oferty:

Odrzucono ofertę firmy P.P.H.U. Lampion Andrzej Wilkowski.
Ofertę odrzucono na podst. art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie odpowiadała ona treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca zobowiązany był załączyć do oferty dokumenty potwierdzające, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał lub wykonuje należycie przynajmniej 2 (dwie) roboty budowlane w zakresie objętym Przedmiotem Zamówienia za kwotę nie mniejszą niż 200 000 (dwieście tysięcy) złotych z podatkiem VAT każda. Firma P.P.H.U. Lampion Andrzej Wilkowski nie spełniła tego warunku.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie terminu wynikającego z ustawy Prawo zamówień publicznych.

O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę.

 

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

 1. wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
 2. odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm).

 

Robert Kucyk – komendant wojewódzki
Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie

Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem