Państwowa Straż Rybacka

Komenda Wojewódzka Warszawa

 

Dostawa paliwa

Numer dokumentu: 396122-2014
Numer sprawy: KW.201.3.2014
Dodano: 2014-12-17, aktualizacja: 2021-12-01, opublikował: Rafał Kuczborski
2014-12-03
Status zamówienia: zakończone
Zakończone: 2014-12-17
liczba odsłon: 199

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: KW.201.3.2013. Nazwa zadania: Dostawa paliwa.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.
09-411 Płock, ul. Chemików 7


Uzasadnienie wyboru:

Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. złożył jedyną ofertę w postępowaniu. Oferta ta spełniła wszystkie wymogi określone w SIWZ.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny


W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

1) Nazwa wykonawcy: Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.
Adres Wykonawcy: 09-411 Płock, ul. Chemików 7
Cena oferty brutto 195 450 zł
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:
1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
2) odrzucenia oferty wykonawcy
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm).

 

 

Robert Kucyk – komendant wojewódzki
Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie

____________________________________
Kierownik Zamawiającego

 


 

Warszawa, dnia 10 grudnia 2014 r.

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: KW.201.2.2014.
Nazwa zadania:
Dostawa paliwa


Odpowiedzi na pytania dot. SIWZ


Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.). Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie informuje, iż wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Poniżej przedstawiamy treść zapytań i odpowiedzi na pytania.

Pytanie 1
Czy w przypadku posiadania kart danego Wykonawcy, istnieje możliwość nie wydawania wszystkich nowych kart, z uwagi na możliwość autoryzowania posiadanych, o ile oczywiście dany Wykonawca zostałby wyłoniony w postępowaniu?
Odpowiedź
Tak, Zamawiający zaakceptuje taką sytuację.

Pytanie 2
Czy Zamawiający będzie nadzorował realizację zamówienia i powiadomi Wykonawcę o konieczności blokady kart z tytuły wyczerpania wartości zamówienia?
Odpowiedź
Tak.

Pytanie 3
W odniesieniu do zapisów SIWZ, informujemy, że Wykonawca daje możliwość tankowania paliwa na wszystkich swoich stacjach, umożliwiających dokonywanie transakcji przy użyciu kart paliwowych, nie ogranicza zatem lokalizacyjnie Zamawiającego co do stacji paliw. Czy Zamawiający może zaakceptować taką sytuację i w przypadku ewentualnej modernizacji lub wyłączenia ze sprzedaży danej stacji dokonywać transakcji na innej stacji paliw Wykonawcy położonej najbliżej siedziby stacji wyłącznej lub modernizowanej (w okresie realizacji umowy może zaistnieć taka ewentualność – dostosowanie standardu do wymogów Unii Europejskiej)? Przy powyższym informujemy, że nie wszystkie stacje Wykonawcy w kraju działają w systemie całodobowym, czy zatem Zamawiający akceptuje taką sytuację?
Odpowiedź

Tak, Zamawiający zaakceptuje taką sytuację.

Pytanie 4
Czy Zamawiający dopuszczając możliwość dołączenia do właściwej umowy załącznika w postaci ogólnych warunków sprzedaży i używania kart paliwowych - w odniesieniu do kwestii nie uregulowanych w umowie (wskazany regulamin stanowi załącznik niniejszej korespondencji) zaakceptuje, aby na etapie zawierania umowy została doprecyzowana właściwa nazwa regulaminu używania kart danego Wykonawcy?
Odpowiedź

Tak, Zamawiający zaakceptuje taką sytuację.

Pytanie 5
Czy Zamawiający wyraża zgodę (wzór umowy): - par 3 ust. 3 projektu umowy – aby dokonać modyfikacji zapisu: „Niezależnie od uprawnień wynikających dla Wykonawcy z Ogólnych Warunków Sprzedaży i Używania Kart Flota, niedokonanie zapłaty w terminie skutkuje naliczaniem przez Wykonawcę odsetek ustawowych od zaległej kwoty za każdy dzień opóźnienia oraz Wykonawca, może dokonać zastrzeżenia wszystkich kart paliwowych wydanych Zamawiającemu. Do chwili uregulowania zaległej należności dokonywanie Transakcji Bezgotówkowych zastrzeżonymi kartami paliwowymi nie będzie możliwe. Decyzję o odblokowaniu kart paliwowych podejmuje Wykonawca. Odblokowanie kart paliwowych może nastąpić nie wcześniej niż w terminie 24 godzin od dnia wpływu na konto Wykonawcy zaległych należności”?
Odpowiedź

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 6
Czy Zamawiający wyraża zgodę (wzór umowy): - aby w umowie dodać zapis: „Sprzedaż paliw odbywać się będzie po cenach obowiązujących na danej stacji paliw Wykonawcy w momencie realizacji transakcji, przy uwzględnieniu stałego opustu w wysokości … % na paliwa (od ceny brutto)”?
Odpowiedź

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Robert Kucyk – komendant wojewódzki PSR w Warszawie


 

Warszawa: Dostawa paliwa
Numer ogłoszenia: 396122 - 2014; data zamieszczenia: 03.12.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie , ul. Żółkiewskiego 17, 05-075 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 7739460, faks 022 7739461.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.psr.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliwa.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia dotyczy: Dostawy paliwa, tj. benzyny bezołowiowej 95 oraz oleju napędowego począwszy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Dostawa realizowana drogą transakcji bezgotówkowych za pomocą kart płatniczych wydanych przez Wykonawcę. Dostawy będą realizowane na zasadzie doraźnych bezgotówkowych tankowań na stacjach paliw na terenie Polski należących do Wykonawcy, jak również na stacjach paliw, z którymi Wykonawca podpisał stosowne umowy umożliwiające Zamawiającemu dokonywanie transakcji bezgotówkowych. Stacje paliw muszą być zlokalizowane w następujących miastach: Warszawa, Płock, Ciechanów, Siedlce, Ostrołęka, Radom, Pułtusk oraz w odległości nie większej niż 20 km od miejscowości Małkinia Górna (powiat ostrowski). Prognozowana ilość: benzyna bezołowiowa 95 - 5 000 litrów, olej napędowy - 35 000 litrów..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

* Zgodnie ze SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień lub pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
• 1 - Cena - 90
• 2 - Rabat (opust) - 10
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 05-075 Warszawa-Wesoła, ul. Żółkiewskiego 17.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.12.2014 godzina 11:00, miejsce: 05-075 Warszawa-Wesoła, ul. Żółkiewskiego 17.
IV.4.5) Termin związania ofertą: do 16.01.2015.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Robert Kucyk – komendant wojewódzki
Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie

Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem