Państwowa Straż Rybacka

Komenda Wojewódzka Warszawa

 

Zakup dwóch termowizorów

Numer sprawy: KW.201.5.2019
Dodano: 2019-10-17, aktualizacja: 2021-12-01, opublikował: Rafał Kuczborski
Warszawa, 2019-10-17
Status zamówienia: zakończone
Zakończone: 2019-10-28
liczba odsłon: 240
Zakup dwóch termowizorów

Zapytanie ofertowe

 

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie
05-075 Warszawa-Wesoła,
ul. Żółkiewskiego 17

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Realizację zadania pn. „Zakup dwóch termowizorów”

Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa dwóch, fabrycznie nowych, nieuszkodzonych i nieobciążonych prawami osób lub podmiotów trzecich termowizorów. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu gwarancji i instrukcji obsługi w języku polskim.
Termowizory muszą spełniać następujące cechy techniczne i jakościowe:
1) Ilość – dwie sztuki
2) Sensor termoczuły o rozdzielczości co najmniej 640 x 480 pikseli.
3) Zasięg detekcji celu o wym. 1,7 m x 0,5 m co najmniej 1800 metrów.
4) Pasywne chłodzenie radiatorem termicznym.
5) Wbudowany rejestrator video i zdjęć.
6) Wymienny akumulator w technologii Litowo-Jonowej pozwalający na ciągłą pracę przez co najmniej 8 godzin.
7) Zasilanie zewnętrzne przez gniazdo micro USB 5V.
8) Płynny zoom cyfrowy pozwalający osiągnąć maksymalne powiększenie cyfrowe co najmniej 1… 8x.
9) Odporność na zanurzenie w wodzie do głębokości 1m na czas co najmniej 20 minut.
10) Przystosowanie urządzenia do pracy w zakresie temperatur co najmniej od -25 °C do +50°C.
11) Okres gwarancji minimum 3 lata.

Kryteria oceny ofert - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Nazwa kryterium - Waga
Cena netto - 100%


Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium:
1. Cena netto oferty:
Znaczenie procentowe kryterium: 100%
Maksymalna ilość punktów: 100pkt
Zasady punktacji: Liczymy iloraz wartości najniższej ceny netto spośród badanych ofert do wartości ceny netto badanej oferty. Następnie wynik mnożymy razy 100 pkt

Ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

..................................................najniższa cena netto spośród badanych ofert
wartość punktowa oferty = ___________________________________________ x 100 pkt
...................................................................cena netto badanej oferty


Termin składania ofert:
Termin na złożenie oferty wynosi do dnia 26 października 2019 r.

 

W ramach postępowania wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.

W przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym, postępowanie zostanie unieważnione.

Oferta zostanie odrzucona w następujących przypadkach:
1) jeśli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
2) jeśli została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu ofertowym,
3) jeśli została złożona przez podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym,
1) jeśli została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

 


Ofertę należy złożyć w:

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie
05-075 Warszawa-Wesoła, ul. Żółkiewskiego 17
adres mailowy: komwoj@psr.waw.pl
fax: 22 773 94 61

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
• dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres),
• opis nawiązujący do opisu przedmiotu zamówienia,
• wartość oferty netto oraz brutto.

Sposób składania oferty: Wzór „Oferty Wykonawcy” stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawca zobowiązany jest do wydrukowania wzoru oferty i wypełnienia wszystkich miejsc wykropkowanych. Opieczętowany i podpisany odręcznie przez osobę uprawnioną dokument oferty należy przesłać do Zamawiającego. Dopuszcza się możliwość zeskanowania i przesłania oferty pocztą elektroniczną na adres: komwoj@psr.waw.pl

Sposób podania ceny: Cenę należy podać w PLN, zgodnie ze wzorem „Oferty Wykonawcy”, tj. łączną cenę za całość zamówienia z wyszczególnieniem ceny brutto, ceny netto oraz podatku VAT.

Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie, 05-075 Warszawa-Wesoła, ul. Żółkiewskiego 17.

Koszt dostawy przedmiotu zamówienia: koszt dostawy pokrywa Wykonawca zamówienia.

Termin realizacji: nie później niż do 28 listopada 2019 roku.

Umowa: O terminie i miejscu podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

Forma płatności: Zapłata za wykonaną dostawę nastąpi po odebraniu przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego i sporządzeniu na tą okoliczność protokołu odbioru oraz po otrzymaniu faktury od Wykonawcy. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie przelewem na konto bankowe podane na fakturze w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu.

Osoba do kontaktu:
Robert Kucyk, komendant wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej
w Warszawie, tel. 22 773 94 60.

Numer sprawy: KW.201.5.2019

Warszawa, 28 października 2019 r.ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: zadania: „Zakup dwóch termowizorów”. Numer sprawy: KW.201.5.2019.
Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

Delta Optical Sp. z o.o. Sp. k., Nowe Osiny, ul. Piękna 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki

Uzasadnienie wyboru:
firma Delta Optical Sp. z o.o. Sp. k., Nowe Osiny, ul. Piękna 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki
złożyła najtańszą ofertę spełniającą wymagania Zamawiającego przedstawione w zapytaniu ofertowym z dnia 17.10.2019 r. Cena była jedynym kryterium oceny ofert.


W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Nr oferty Nazwa wykonawcy Cena brutto Cena netto, brana pod uwagę do oceny ofert Liczba punktów przyznanych ofercie
1 Delta Optical Sp. z o.o. Sp. k., Nowe Osiny, ul. Piękna 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki 33818,22 27494,49 100
2 Pilarz Tomasz, ul. Świętej Barbary 50, 98-300 Wieluń 40400 32845,53 83,71

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Zamawiający informuje że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem