Państwowa Straż Rybacka

Komenda Wojewódzka Warszawa

 

Zakup samochodu terenowego typu pik-up

Numer sprawy: KW.201.4.2019
Dodano: 2019-10-17, aktualizacja: 2021-12-01, opublikował: Rafał Kuczborski
Warszawa, 2019-10-17
Status zamówienia: zakończone
Zakończone: 2019-10-28
liczba odsłon: 256
Zakup samochodu terenowego typu pik-up


ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: zadania: „Zakup samochodu terenowego typu pik-up”. Numer sprawy: KW.201.4.2019.
Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

Auto Podlasie Sp. z o. o., ul. Terespolska 14, 08-110 Siedlce

Uzasadnienie wyboru:
firma Auto Podlasie Sp. z o. o., ul. Terespolska 14, 08-110 Siedlce złożyła najtańszą ofertę spełniającą wymagania Zamawiającego przedstawione w zapytaniu ofertowym z dnia 17.10.2019 r. Cena była jedynym kryterium oceny ofert.


W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Nr oferty Nazwa wykonawcy

Cena brutto
[PLN]

 

Cena netto, brana pod uwagę do oceny ofert [PLN] Liczba punktów przyznanych ofercie
1 MIR-WIT Sp. z o.o.,10-092 Olsztyn, Al. Obrońców Tobruku 11 139395,9 113330 98,80
2 Grupa PGD sp. z o.o. sp. k, 30-403 Kraków, ul. Rzemieślnicza 26, Japan Motors Centrum Motoryzacyjne Toruńska, 03-214 Warszawa, ul. Krasnobrodzka 5 139000 113008,13 99,08
3 STEELER Marcin Piasecki, ul. Grodzieńska 206, 16-100 Sokółka 157034,1 127670 87,70
4 Auto Podlasie Sp. z o. o., ul. Terespolska 14, 08-110 Siedlce 137725 111971,54 100

 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Zamawiający informuje że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Realizację zadania pn. „Zakup samochodu terenowego typu pick-up”

Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa jednego, fabrycznie nowego, nieuszkodzonego, niezarejestrowanego i nieobciążonego prawami osób lub podmiotów trzecich samochodu terenowego z nadwoziem typu pick-up, rok produkcji 2019, spełniającego wymagania przepisów prawa obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego i posiadającego obowiązkowo polskie świadectwo homologacji lub odpis decyzji zwalniającej samochód z homologacji, (aktualne świadectwo homologacji samochodu lub odpis decyzji zwalniającej samochód z homologacji załączyć przy odbiorze samochodu).

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu wszelkich dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu. Wykonawca dostarczy gwarancję i instrukcję obsługi w języku polskim.
Samochód musi spełniać następujące cechy techniczne i jakościowe:
1) Pojazd fabrycznie nowy, nieuszkodzony, niezarejestrowany i nieobciążony prawami osób lub podmiotów trzecich, rok produkcji 2019
2) Samochód posiadający napęd na wszystkie koła (4x4) ze sterowaniem z kabiny pojazdu
3) Nadwozie typu pickup, podwójna kabina pasażerska, czterodrzwiowe, kierownica po lewej stronie.
4) Liczba miejsc łącznie z kierowcą - minimum pięć
5) Kolor nadwozia: lakier metalizowany, dopuszcza się wszystkie kolory oprócz białego, czerwonego, żółtego i złotego.
6) Silnik wysokoprężny Diesla o pojemności skokowej od 2000 cm3 do 2500 cm3
7) Norma emisji spalin co najmniej EURO 6
8) Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (łączonym), zmierzone według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych – nie więcej niż 7,5 litrów oleju napędowego na 100 km.
9) Minimalny parametr maksymalnej mocy silnika – nie mniej niż 140 KM
10) Skrzynia biegów manualna
11) Wspomaganie układu kierowniczego
12) Klimatyzacja
13) Immobilizer
14) Centralny zamek
15) Czołowe poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
16) Komplet dywaników gumowych
17) Koło zapasowe, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, podnośnik, apteczka, zestaw kluczy
18) Zabudowa skrzyni ładunkowej w kolorze nadwozia typu hardtop (wysoka), kształt zabudowy pokrywający się z linią zabudowy nadwozia samochodu
19) Powierzchnia skrzyni ładunkowej zabezpieczona wykładziną z tworzywa sztucznego
20) Orurowanie zewnętrzne przednie
21) Hak holowniczy (hak holowniczy winien posiadać homologację lub certyfikat dopuszczenia)
22) Pojazd przystosowany do montażu radiotelefonu samochodowego typu ICOM. Wykonawca zobowiązuje się wykonać nieodpłatny montaż posiadanej przez Zamawiającego radiowej stacji samochodowej.
23) Okres gwarancji na zespoły i podzespoły mechaniczne, elektryczne, elektroniczne (liczony od daty podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru) minimum 3 lata z limitem przebiegu nie mniejszym niż 100 000 kilometrów.
24) Autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym w odległości nie większej niż 50 km od siedziby Posterunku Terenowego Państwowej Straży Rybackiej w Ostrołęce przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" 15.


Kryteria oceny ofert - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Nazwa kryterium - Waga
Cena netto - 100%

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium:
1. Cena netto oferty:
Znaczenie procentowe kryterium: 100%
Maksymalna ilość punktów: 100pkt
Zasady punktacji: Liczymy iloraz wartości najniższej ceny netto spośród badanych ofert do wartości ceny netto badanej oferty. Następnie wynik mnożymy razy 100 pkt

Ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

..............................................najniższa cena netto spośród badanych ofert
wartość punktowa oferty =       _______________________________          x 100 pkt
...............................................................cena netto badanej oferty

Termin składania ofert:
Termin na złożenie oferty wynosi do dnia 26 października 2019 r.


W ramach postępowania wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.

W przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym, postępowanie zostanie unieważnione.

Oferta zostanie odrzucona w następujących przypadkach:
1) jeśli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
2) jeśli została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu ofertowym,
3) jeśli została złożona przez podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym,
4) jeśli została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.


Ofertę należy złożyć w:

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie
05-075 Warszawa-Wesoła, ul. Żółkiewskiego 17
adres mailowy: komwoj@psr.waw.pl
fax: 22 773 94 61

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
• dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres),
• opis nawiązujący do opisu przedmiotu zamówienia,
• wartość oferty netto oraz brutto.

Sposób składania oferty: Wzór „Oferty Wykonawcy” stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawca zobowiązany jest do wydrukowania wzoru oferty i wypełnienia wszystkich miejsc wykropkowanych. Opieczętowany i podpisany odręcznie przez osobę uprawnioną dokument oferty należy przesłać do Zamawiającego. Dopuszcza się możliwość zeskanowania i przesłania oferty pocztą elektroniczną na adres: komwoj@psr.waw.pl
Sposób podania ceny: Cenę należy podać w PLN, zgodnie ze wzorem „Oferty Wykonawcy”, tj. łączną cenę za całość zamówienia z wyszczególnieniem ceny brutto, ceny netto oraz podatku VAT.

Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie, 05-075 Warszawa-Wesoła, ul. Żółkiewskiego 17.

Koszt dostawy przedmiotu zamówienia: koszt dostawy pokrywa Wykonawca zamówienia.

Termin realizacji: nie później niż do 28 listopada 2019 roku.

Umowa: O terminie i miejscu podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

Forma płatności: Zapłata za wykonaną dostawę nastąpi po odebraniu przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego i sporządzeniu na tą okoliczność protokołu odbioru oraz po otrzymaniu faktury od Wykonawcy. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie przelewem na konto bankowe podane na fakturze w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu.

Osoba do kontaktu:
Robert Kucyk, komendant wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej
w Warszawie, tel. 22 773 94 60.

Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem