Akty Prawne, o których przestrzeganie troszczy się PSR
Komenda Wojewódzka
Warszawa
ul. Żółkiewskiego 17
05-075 Warszawa-Wesoła
tel. 0*22 773 94 60
tel./fax 0*22 773 94 61

Komendant Wojewódzki
Robert Kucyk

Z-ca Komendanta
Kazimierz Mazurek

 

  PSR w Polsce


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 17 stycznia 2003 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie.

(Dz.U. 2003 nr 17 poz. 160)
- ogłoszone 04.02.2003 r.
- wchodzi w życie i obowiązuje od 19.02.2003 r.


Na podstawie art. 2 ust. 2 i art. 21 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 875, Nr 110, poz. 1189 i Nr 115, poz. 1229) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Roilnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz.U. Nr 138, poz. 1559) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:
a) w ust. 2:
- pkt 2 otrzymuje brzemienie:
"2) za pomocą wędziska o długości co najmniej 30 cm, z przymocowaną do niego linką zakończoną:
a) jednym haczykiem z przynętą albo
b) nie więcej niż dwoma haczykami, każdy ze sztuczną przynętą imitującą owada lub jego stadia rozwojowe, przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż dwa ostrza rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm, albo
c) sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż trzy haczyki; haczyk może mieć nie więcej niż cztery ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm",
- uchyla się pkt 3, (mówiący o zakazie "połowu na żywca")

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
"3. Amatorski połów ryb wędką pod lodem uprawia się za pomocą wędziska o dłogości conajmniej 30 cm, z przymocowaną do niego linką zakończoną:
1) jednym haczykiem z przynętą, przy czym haczyk nie może mieć więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm,
2) sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki, przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm";

2) w § 6 pkt 13 otrzymuje brzmienie:
"13) miętusa (Lota Lota L.):
a) w rzece Odrze od ujścia rzeki Warty do granicy z wodami morskimi 30 cm,
b) w pozostałych wodach 25 cm,";

3) § 8 otrzymuje brzmienie:
"§ 8. Raków pręgowatych (Orconectes limosus Raf.), raków sygnałowych (Pacifastacus leniusculus Dana) oraz ryb z gatunków trawianka (Perccottus glenii Dyb.), czebaczek amurski (Pseudorasbora parva) i sumik karłowaty (Ictalurus nebulosus) po złowieniu nie należy wpuszczać ani do łowiska, w którym je złowiono, ani do innych wód.";

4) § 14:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Obręb hodowlany obejmuje powierzchnię gruntów stawowych lub innych zbiorników wodnych służących do chowu lub hodowli ryb, łącznie z groblami, urządzeniami doprowadzającymi lub odprowadzającymi wodę oraz odcinek cieku przepływającego wzdłuż stawów rybnych, w przypadku obrębu hodowlanego ustanowionego w ramach obwodu rybackiego.";

b) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
"4) na dopływie odcinka rzeki, o którym mowa w pkt 3, od ujścia tego dopływu do rzeki, do najbliższego piętrzenia, które uniemożliwia swobodny przepływ ryb, wraz z odcinkiem tego dopływu o długości 50 m powyżej piętrzenia,";

5) w § 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Rejestracji sprzętu pływającego na wniosek jego posiadacza dokonuje starosta właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby posiadacza tego sprzętu."

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Kontakty e-mail:Komenda Wojewódzka
komwoj@psr.waw.pl
Siedlce
posterunek internetowy
siedlce@psr.waw.pl


© Copyright PSR Warszawa - opiekun Rafał Kuczborski